kurz CHELEPO

Vážení zákazníci, vzhledem k přetrvávající situaci a omezením veřejných akcí, je naší nemilou povinností Vám oznámit, zrušení našeho jarního kurzu Chemické legislativy pro průmysl a obchod. NOVÉ PODZIMNÍ TERMÍNY kurzu jsou v Brně 20. – 21. 10. 2020 a v Praze 11. – 12. 11. 2020.
Věříme, že nám zachováte i nadále svoji přízeň a všichni se ve zdraví sejdeme na podzimním kurzu CHELEPO.
S přáním pevného zdraví a nezlomného ducha
Ing. Martina Dobšáková a Ing. Tomáš Králik, CHEMELEONI s.r.o.

Program odborného vzdělávacího kurzu Chemická legislativa pro průmysl a obchod známého pod zkratkou „CHELEPO“ se zaměřuje na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci, nakládání nebo skladování chemických látek a směsí, rovněž také biocidních přípravků. Problematika chemických látek a směsí a biocidních přípravků je legislativně vymezena právními předpisy Evropské unie a České republiky. Na kurzu Vám přineseme souhrn Vašich povinností, které jakožto „účastníci dodavatelského řetězce“ v oblasti chemických látek, směsí a biocidních přípravků musíte splňovat. Především, Vám nabízíme i praktické zkušenosti z daného oboru od zkušených lektorů, kteří v tomto oboru působí více než 10 let.

Kurz je určen pro odborníky z daného oboru (podnikový ekolog, specialista REACH, pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající, které nakládají s chemickými látkami i pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy a další), ale i pro začátečníky, kteří se s danou problematikou teprve seznamují. Účelem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený pohled do problematiky a prohloubení jejich znalostí v dané oblasti. Stručný výčet zaměření kurzu:


Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, Příloha II, část A, odst. 0.2.3. Účastníkům kurzu bude předáno „Osvědčení o absolvování kurzu“.

Těšíme se na setkání s Vámi

za společnost CHEMELEONI s.r.o.
Ing. Martina Dobšáková
Ing. Tomáš Králik
kurz@chelepo.cz


Lektorský tým

Ing. Oldřich Petira, CSc.

absolvent VŠCHT Pardubice obor Procesy a zařízení chemického průmyslu, studium vědecké aspirantury VŠCHT Praha obor Technologie vody, postgraduální studium VŠCHT Pardubice obor Organická technologie a Průmyslová toxikologie. Soudní znalec v oborech Chemie a Ochrana přírody se zaměřením na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost životního prostředí. 48 roků praxe v chemickém výzkumu a vývoji a v oblasti průmyslové toxikologie a chemické bezpečnosti, z toho 38 roků ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví. Mnohaleté zkušenosti ze spolupráce s MŽP, MZdr, MPO při přípravě a aplikaci legislativy pro ochranu životního prostředí a chemickou bezpečnost průmyslových výrobků. Zkušenosti s presentací chemické legislativy formou kurzů a seminářů pořádaných pro pracovníky státní správy, průmyslu a obchodu.

Ing. Lenka Lišková

absolventka VŠCHT Praha obor Organická technologie. Od roku 1998 pracuje ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví, nyní na pozici vedoucí referátu Expertní práce. Bohaté zkušenosti především v oblasti nařízení REACH - registrace, hodnocení látek a poradenská činnost. Předsedkyně Výboru pro management chemických látek při SCHP ČR.

Ing. Radka Vokurková

absolventka VŠCHT Pardubice obor Ochrana životního prostředí, Analytická chemie. Od roku 2000 poradenství v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru, lektorská činnost v oblasti chemie a ekologie, v současné době majitelka společnosti Consulteco s.r.o. s akreditací MŠMT na lektorskou činnost v oblasti chemické legislativy, OZO v prevenci rizik, manažer systému ISO 14001 a ISO 9001, poradce pro přepravu ADR, č. 1302, autorizace MŽP k vypracování dokumentace dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Ing. Martina Dobšáková

www.infobl.cz


Program kurzu

1. DEN
Prezence účastníků 8,00 - 9,15 hod., začátek kurzu 9,15 hod., 18,00 hod. ukončení, 19:00 přátelské posezení
•  Aktuality v legislativě (včetně povinností spojených s vystoupením Velké Británie z EU - Brexit)
•  Registrace 2020, kontroly agentury ECHA zaměřující se na zprávy o chemické bezpečnosti - CSR
•  Klasifikace nebezpečnosti detergentů, využití extrapolačního postupu klasifikace
•  Povinnosti výrobců předmětů
•  Látky zpětně získané z odpadů
•  Cloudové nástroje pro oznamování do databází ECHA
•  Aktuální informace k plnění povinnosti oznamování nebezpečných směsí po 1. 1. 2021
•  Směrnice o odpadech z pohledu chemických látek – databáze SCIP (Substance of Concern In Products)
•  Testování chemických látek a směsí
Přednášející: Ing. Oldřich Petira CSc., Ing. Lenka Lišková, Ing. Radka Vokurková

2. DEN
začátek kurzu 9,00 hod., 15,00 hod. ukončení
•  Biocidní přípravky a ošetřené předměty
•  Internetový prodej jako předmět kontrol ČIŽP
•  Značení látek a směsí dle různých předpisů (CLP, ADR, detergenty, biocidy, aerosoly, kosmetika, hnojiva …)
•  Novelizace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a novelizace nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
•  Prodej prekurzorů výbušnin spotřebitelům
•  Diskuze
Přednášející: Ing. Lenka Lišková, Ing. Martina Dobšáková, Ing. Radka Vokurková


Termín a místo konání

Vážení zákazníci, vzhledem k omezení pořádání veřejných akcí a shromáždění jsme nuceni termíny jarního kurzu CHELEPO přesunout. Tímto se vám omlouváme za možné komplikace, a zároveň děkujeme za pochopení. Všem přejeme pevné zdraví!
NOVÉ TERMÍNY!!
20. – 21. 10. 2020 Brno, Konferenční místnost hotelu A-SPORT, Vodova 108, Brno
www.a-sporthotel.cz
11. – 12. 11. 2020 Praha, Kongresový sál hotelu Krystal, Jose Martího 407/2, Praha www.hotel-krystal.eu
Rezervaci a platbu za ubytování si zajišťuje každý účastník sám, při rezervaci uvádějte AKCE CHELEPO. Informace o možnostech ubytování a ceně pokojů budou účastníkům odeslány na základě registrace na kurz CHELEPO.


Online registrace

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději 5 dnů před konáním kurzu elektronicky na e-mailovou adresu kurz@chelepo.cz nebo prostřednictvím níže umístěného formuláře. Tato přihláška je závazná!

Cena kurzu Chemické legislativy pro průmysl a obchod je ve výši 4 500,- Kč včetně 21% DPH (již jsme plátci DPH).

Účastníci


Fakturační údaje


Informace o zpracování osobních údajů najdete v sekci Ochrana osobních údajů.


Podmínky smlouvy


Ochrana osobních údajů

CHEMELEONI s.r.o.

Lidická 700/19

Brno - Veveří, 602 00

IČ: 06843468

E-mail: kurz@chelepo.cz

Tel: +420 720 030 371, +420 777 589 887

© Copyright 2020 chelepo.cz. Všechna práva vyhrazena.

Online registrace

Kontakty

Loading